מדיניות פרטיות אפליקציה - ניו דלי - סנדוויץ' סנדוויץ' האתר הרשמי
  • מדיניות פרטיות אפליקציה

    גללו למטה

תנאי שימוש ביישומון הזמנות ניו דלי
התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לגברים ונשים כאחד.
מבוא
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש הללו לפני שימוש ביישומון ההזמנות (להלן: "היישומון").
כל שימוש ביישומון (לרבות הורדת היישומון ו/או, רישום ו/או הפעלה של היישומון) ו/או כל
פעולה אחרת בשירותי היישומון ו/או בקשר ליישומון, מהווים משום מתן הסכמה על ידך לתנאי
השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.
תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין ניו דלי סנדוויץ' בע"מ, ח.פ. 513634485 (להלן "ניו דלי"
או "ניו דלי סנדוויץ' סנדוויץ'") והינך מקבל על עצמך את כל האמור בו ומתחייב לפעול על פיו.
ככל ואינך מסכים עם איזה תנאי מתנאי התקנון, אנא חדל באופן מיידי מלעשות כל שימוש
ביישומון זה ובשירותים המוענקים במסגרתו.
השימוש ביישומון ההזמנות של ניו דלי, לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו, ובכל חלק
מהם (להלן ביחד "השירותים") כפוף לתקנון זה.
היישומון כולל מידע משתנה בכל המופיע בו לרבות בדבר סניפי הרשת המשתתפים ביישומון,
באשר למוצרים שניתן לרכוש, באשר לערכים התזונתיים של המוצרים, באשר לאפשרות
לרכישת מוצרים בסניפים השונים של רשת ניו דלי וכיו"ב.
לתשומת לבך, רשת "ניו דלי" פועלת ברחבי ישראל. כל עניין הקשור ליישומון ו/או המפורט
בתקנון, תקף, מחייב ורלוונטי, אך ורק בקשר לרשת ניו דלי.
השימוש ביישומון כפוף, כמובן, גם לכל הוראות הדין, וכן לכל תנאי התקנון המחייבים, ככל
שקיימים, של חנויות היישומים השונות.
הפרה של תנאי התקנון עשויה להביא להפסקת אפשרות השימוש ביישומון, נקיטת הליכים
משפטיים ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים, בין על ידי ניו דלי ו/או מפעילי הסניפים ובין
אם על ידי כל רשות מוסמכת. לטובת כולנו – אנא הקפד לקיים את הכללים.
הענקת הרישיון
בכפוף לתנאי תקנון זה, ניו דלי מעניקה למשתמש היישומון, רישיון מוגבל בזמן, לא בלעדי,
בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירותי
היישומון, המפורטים בתקנון זה, ובהתאם לתנאים האמורים בתקנון זה. רשיון זה ניתן לביטול
בכל עת ללא התראה מראש לפי שיקול דעתה הבלעדי של ניו דלי.
היישומון והמידע שבו פתוחים לשימושך במצבם כפי שהם ("IS AS(".
השירותים ביישומון
היישומון מכיל מידע מסוגים שונים, שעשוי להשתנות מעת לעת. כמו כן מאפשר היישומון
ביצוע הזמנת מוצרים מסניפי רשת ניו דלי שהצטרפו לשירותי היישומון. לצורך ביצוע ההזמנות
ייאסף ויישמר מידע שלך, שהוא מידע פרטי, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו בסעיף 8 להלן.
נבהיר כבר כעת, כי ניו דלי אינה מתחייבת כי כלל סניפי רשת ניו דלי יהיו חלק מן השירותים
ביישומון, ורשימת הסניפים המשתתפים עשויה להשתנות מעת לעת.
ניו דלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את היישומון מעת לעת, בכל דרך שהיא,
לרבות שינויי תוכן ו/או עיצוב, הסרת קישורים, שינויי מחירים, הוספת אפשרויות שימוש,
הסרתן וכן כל שינוי אחר, וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש, לרבות חסימת אפשרות
השימוש ביישומון ממקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מהיישומון, שינוי הסניפים
המשתתפים, הגבלת הפריטים הניתנים להזמנה, ואפילו ביטולו של היישומון כולו. כל שינוי
כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ניו דלי ו/או ביישומון, והנך מסכים לכך ומוותר על
כל טענה כנגד ניו דלי בקשר לכך ולא תהיה לך כל טענה כלפי ניו דלי בקשר לכך.
יתכן שיהיו ביישומון, מעת לעת, קישורים לאתרים חיצוניים, קהילות, פורומים, צ'אטים ועוד.
שירותים אלו נועדו כשירות למשתמשים ביישומון. ניו דלי אינה אחראית לאתרים המקושרים,
לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן בהם ו/או לנתונים ולמידע המוצגים בהם. אין
בעצם הקישור כדי להעיד על איכות הקישור או אמיתות התוכן בקישור זה, ומידע זה מוצג
כשירות בלבד. ניו דלי אינה מתחייבת לערוך כל פיקוח או עריכה על התכנים, והיא אינה יכולה
להיות ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לתכנים או לתקינות הקישורים הללו.
אמצעי תשלום ביצוע רכישות באמצעות היישומון יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי שהונפק
בישראל , בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אמצעי התשלום המאושרים לשימוש ביישומון,
עשויים להשתנות מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ניתן להשתמש ביישומון במזומן.
המידע והתוכן הנמסרים ביישומון, וכן תוצאות של בדיקות שונות, בדיקות מעבדה וסקרים,
אינם באחריות ניו דלי. היישומון מוצע לציבור במצבו כמות שהוא ("IS AS(". ניו דלי עושה
מאמצים ניכרים כי המידע יהיה עדכני ומדויק, אולם יתכן שהמידע לא יהיה שלם או שנפלו בו
טעויות. ניו דלי אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע.
מבצעים: מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה רשאית ניו דלי להודיע על מבצעים למשתמשי
היישומון. תקנון מבצעים אלו יפורסם גם הוא, ויהווה חלק מתקנון זה. ככל ולמבצע מסוים לא
פורסם תקנון כי אז יחולו הוראות תקנון זה בשינויים המחוייבים גם על המבצע שפורסם.
לעיתים, מסיבות שאינן תלויות בניו דלי, תיתכנה הפסקות ופגיעות באיכות השירות (לדוגמא,
אולם לא בלעדית – במקרה של הפסקת חשמל בסניף שבו ביצעת את ההזמנה). אנו מתנצלים
על הפרעות אלו, ונעשה מאמץ כדי שלא יקרו. עם זאת, לא נוכל לשאת באחריות כלשהי
כתוצאה מאירועים שכאלו ו/או אירועים אחרים שכאמור אינן בשליטת ניו דלי.
השימוש ביישומון ובמידע שבו באמצעות ציוד קצה כלשהו הוא על אחריות המשתמש בלבד. ניו
דלי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם בקשר עם השימוש ביישומון, תכניו ו/או
השפעתם על כל ציוד קצה, לרבות תוכנה, חומרה או כל ציוד אחר שבאמצעותו נקלטו.
ניו דלי שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה ליישומון או לכל חלק ממנו לכל
משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
החשבון שלך
הנך האחראי הבלעדי לכל פעולה בחשבונך, לשימוש בסיסמה ובשם המשתמש שלך במידה
וישנם (כולל שימוש בלתי מורשה), לשמירת הסודיות של סיסמתך ולקיום הוראות צד שלישי
כלשהו, ככל שתתאפשר גישה כאמור. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד כי זר כלשהו גילה את
סיסמתך או שהתרחשה גישה לא מורשית לחשבונך ביישומון, הנך נדרש להודיע על כך לניו דלי
באופן מיידי ולשנות את סיסמתך לאלתר.
היישומון דורש הזנת אמצעי תשלום שבאמצעותו בכוונתך לשלם בעבור המוצרים שהזמנת.
במועד זה, כאמור לעיל, אמצעי התשלום האפשריים ביישומון הם כרטיס אשראי שהונפק
בישראל בלבד. בהגדרות התשלום של היישומון, ניתן לבחור האם היישומון ישמור את פרטי
אמצעי התשלום שלך. שמירת פרטי התשלום במכשירך הינה על אחריותך בלבד.
הזמנות
בכפוף לתנאי תקנון זה, תוכל לעיין בתפריט המפורסם ביישומון וברשימת המוצרים הנמכרים,
ואף לבצע הזמנות באמצעות היישומון. יודגש, כי יתכן שלא ניתן יהיה להזמין את כל המוצרים
הנמכרים בסניפים באמצעות היישומון.
המנות שהזמנת יוכנו אך ורק לאחר השלמת ההזמנה, וימתינו לך לאיסוף בסניף לאחר ביצוע
התשלום ובתנאי שהתשלום בוצע.
עם הגעתך לסניף הרלבנטי, במידה והתשלום בוצע באפליקציה, תוכל לאסוף את המנה
שהזמנת מדלפק איסוף המנות, ללא צורך בעמידה בתור בקופה (אך תיתכן עמידה בתור לאיסוף
ההזמנה). ניתן להגיע ישירות לעמדת איסוף המוצרים. במידה ונבחרה אפשרות תשלום
במזומן, אם יתאפשר תשלום במזומן, אז יתכן ותידרש עמידה בתור לקופה לפי העניין. במקרה
כזה הזמנתך לא תוכן אלא לאחר שיבוצע התשלום עבורה.
שעות ההזמנה והאספקה – הן בהתאם לשעות הפעילות של כל סניף.
עובדי הסניף זכאים לדרוש הזדהות מאוסף המנה על מנת לוודא התאמת ההזמנה למזמין.
מחירים: המחירים של המוצרים יהיו בהתאם למחירם בסניף שבו מתבצעת הרכישה. כל
מחירי המוצרים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. המחירים עשויים להשתנות מעת
לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ניו דלי. שים לב, כי על אף שמחירי המנות דומים מאוד
בין הסניפים השונים, קיימת שונות מסוימת. ככל שיש הבדל בין מחיר המוצר לצריכה בסניף
או לצריכה מחוץ לסניף (away take(, יקבע המחיר בהתאם לאפשרות שבחרת.
על אף שהתפריט דומה מאוד בעיקרו, לא כל המוצרים נמכרים בכלל הסניפים (וכן, כאמור
לעיל, ייתכן שלא כל המוצרים הנמכרים בסניפים המשתתפים יהיו ברי הזמנה באמצעות
היישומון). התפריט משתנה מעת לעת לפי שיקול דעתה של ניו דלי. אין בתקנון זה כדי לחייב
את ניו דלי להציע או לספק מוצרים כלשהם.
תמונות המוצגות ביישומון נועדו לאפשר התרשמות מן המנה, והן להמחשה בלבד. יתכנו
הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים המסופקים בפועל. בלי לגרוע מהאמור, ונוכח כך
שהמוצרים יוכנו רק לאחר ההזמנה, עיצוב או חזות המוצרים עשוי להיות שונה מן התמונות
ביישומון. כמו כן, לעיתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים
המתפרסמים ביישומון לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל, ועל כן, כאמור, יש להתייחס
לתמונות כמיועדות להמחשה בלבד. בכל מקרה, אין מדובר בעילת ביטול של ההזמנה, ולא
תתאפשר השבה של הכסף ששולם.
כשרות: בסניפים השונים יתכנו רמות כשרות שונות כגון כשרות רגילה (רבנות) או מהדרין. ניתן
לראות את הנתונים לגבי כל סניף הן בחוצץ הסניפים, והן בעת בחירת הסניף במהלך ביצוע
ההזמנה. תיתכן שונות במנות גם בהתאם לרמת הכשרות שלהן.
מלאי: בעת ביצוע הזמנה ביישומון, יש לבחור בסניף שבו תבוצע ההזמנה. עם השלמת
ההזמנה וביצוע התשלום כאמור, תשלח ההזמנה אל הסניף לשם הכנתה. לעיתים, המלאי
והזמינות של חומרי גלם אינם מאפשרים ביצוע ההזמנה או ביצוע הזמנה במלואה, ועל כן לא
ניתן יהיה לספק את המוצרים שהוזמנו. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי מוצר כלשהו אזל,
תשלח למזמין התראה, ותינתן לו האפשרות לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך לבין
השבת מלוא הסכום ששולם.
התשלום: מבוצע ישירות לחשבון כל סניף לאחר ביצוע ההזמנה, באמצעות הסולקים השונים.
ביטול עסקה: לא חלה זכות ביטול על הזמנה שאושרה, מטעמים המנויים בחוק הגנת הצרכן,
למעט במקרה של פגם מוכח במוצר או אי אספקה מוכחת. בעת ביטול עסקה עקב פגם מוכח
או אי אספקה מוכחת, או כל הפרה מוכחת אחרת על ידי הסניף נותן השירות, לא ייגבו דמי
ביטול, כספך יושב לך לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, על חשבון הסניף נותן
השירות. ההחלטה אם הביטול מזכה בהשבת הכסף או לא שמורה לניו דלי בלבד ולשיקול
דעתה הבלעדי.
הגבלות ואיסורים
השימוש המותר ביישומון הוא אך ורק שימוש אישי, שאינו מסחרי, וזאת בכפוף לתנאי תקנון
זה.
כפועל יוצא מכך, הנך מתחייב שלא לעשות ביישומון כל שימוש למעט השימושים הברורים
והמיידים לשמם פותח היישומון.
מאחר והשימוש הוא אישי, הוא מותנה בהזנת פרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות
שימוש ביישומון תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות ביישומון כל
שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי, לרבות שימוש מסחרי לשם הפקת רווח (ובכלל זה,
למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר, הפצת "מכתבי שרשרת", משלוח דואר זבל
או spam וכו').
אין לעשות ביישומון כל שימוש בלתי חוקי, או שימוש למטרה בלתי חוקית או לעודד כל אחר
לעשות שימוש בלתי חוקי ביישומון או כל פעילות אחרת בניגוד לכל דין.
יש להימנע מפגיעה כלשהי ביישומון, ובכלל זה פגיעה בעיצובו, בתכניו ו/או בקישורים
הנמצאים בו, לרבות בדרך של שיגור תוכנות או קבצים מזיקים או זדוניים (לרבות וירוסים,
תוכנות נוזקה (malware (ו/או תוכנות ריגול (spyware ((ו/או כל מידע ו/או תוכנה שעלולים
לפגוע ו/או להזיק ליישומון ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש בו, לרבות
בדרך של שינוי, זיוף ו/או מחיקה של מידע.
אין לעשות ביישומון כל שימוש פוגעני ו/או מזיק לניו דלי ו/או לכל צד שלישי אחר. בכלל זה,
אין לעשות שימוש בכל נוזקה ו/או רוגלה ו/או וירוס, העלולים לפגוע ביישומון.
איסור על העתקה – חל איסור על העתקה בכל דרך, לרבות שכפול, שעתוק, העתקה ישירה
ו/או עקיפה וכו' של תכנים שמופיעים ביישומון, בין שנמסרו על ידי ניו דלי ובין המופיעים
בקישורים הכלולים ביישומון, כן חל איסור לבצע כל העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל
טכנולוגיה שבה נעשה שימוש במסגרת היישומון. כמו כן, חל איסור על מכירה, השכרה,
הפצה, הצגה, שידור של תכנים מהישומון ו/או של תכנים שהועתקו ממנו או בכל דרך אחרת.
איסור על הכנסת שינויים – חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי ביישומון, תכניו ו/או
טכנולוגיה שבה נעשה שימוש במסגרתו.
הוראות פרק זה יפורשו באופן המרחיב את הפעולות האסורות ביישומון.
פרטיות, אבטחת מידע, ומאגר מידע
אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הפרטיות שלנו כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך
ומכיווןשפרטיות המשתמשים ביישומון חשובה לניו דלי.
השימוש ביישומון כפוף ומותנה בהסכמתך למדיניות הפרטיות המפורטת להלן. ככל שאינך
מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות, נא הפסק כל שימוש ביישומון באופן מיידי.
יודגש כי אינך חייב לתת הסכמתך למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע, וכי בכל שימוש
ביישומון, הנך מסכים מרצונך, למתן מלוא המידע כאמור, לכל שימוש בו ולהעברתו, והכל
כמפורט במדיניות הפרטיות ובתקנון זה.
מדיניות פרטיות זו חלה על כל צפייה ו/או שימוש ביישומון, ועל כל עניין הקשור ליישומון.
הנך מסכים לכך שניו דלי תאסוף מידע בקשר אליך, פרטיך האישיים, השימוש ביישומון,
רכישותיך בניו דלי, וכל נתון נוסף כמפורט בתקנון זה, וזאת בין אם יימסר באופן ישיר על ידיך,
ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף בעקבות רכישות או פעולות שתבצע (להלן: "המידע").
איזה מידע נאסף על ידי ניו דלי:
אנחנו אוספים נתוני מיקום (GPS(. נתונים אלה מאפשרים לנו, בין היתר, לאתר סניפים
הקרובים אליך, לדעת שנכנסת אל הסניף, ולשלוח את הזמנת המשקאות לביצוע.
אנו אוספים את שמך ומספר הטלפון שלך (לפניות).
לשם ביצוע התשלום יש להזין פרטי כרטיס אשראי וכל נתון אחר שיידרש על ידי החברה
הסולקת.
אנו נשמור פרטי הזמנות קודמות שלך, לרבות נתוני מיקום, ובין היתר נשתמש בנתונים אלה
בכדי להציע לך לבחור בהזמנתך הקודמת בעת שתשתמש ביישומון שוב.
כמו כן, אנו ננהל קובץ רישום (Log(, שמכיל מידע על כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP(, מידע על
דפדפנים, מכשירים, ספקי שירות אינטרנט, דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, גרסאות
אפליקציה, חותמות תאריך/שעה ומספר לחיצות ומיקום בדף.
פרטי התשלום:
ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי. נתוני כרטיס האשראי שלך אינם נשמרים ביישומון, וכן
כל פרט אחר על אמצעי התשלום (כגון – מספר ת.ז. לאימות).
כל פרטי התשלום נשמרים מוצפנים ומאובטחים על ידי חברת אבטחה נפרדת, שמאבטחת את
התשלומים (וזה תפקידה היחיד ביישומון). תנאי האבטחה עומדים בתקני DSS-PCI.
יחד עם זאת, אם תבחר בכך, תוכל לאפשר לשמור את נתוני הזיהוי של אמצעי התשלום לצורך
הזמנות עתידיות. כך לא תזדקק להזין את פרטי כרטיס האשראי בכל תשלום. גם נתונים אלו,
אם יישמרו, ישמרו מוצפנים ומאובטחים על ידי חברת אבטחה נפרדת, כאמור לעיל.
מה נעשה עם המידע
אנו נשתמש במידע שנצבר אצלנו כדי לנתח מגמות, לנהל את השירות, לעקוב אחר תנועת
משתמשים באופן מצטבר, לאבחן בעיות בשרתים, ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר.
אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקבצי יומן רישום כדי לנתח תנועות
משתמשים, לשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים ולנתח חשדות לפעילות לא חוקית.
יתכן ובעתיד, נשתמש במידע על מנת להציע לך הצעות מותאמות בהתאם להעדפות שלך.
מסירת פרטים ונתונים אחרים אודותיך באמצעות היישומון מהווה הסכמה מטעמך לניו דלי
לשמירת הנתונים הללו ואגירתם, וכן לעשות בנתונים אלו כל שימוש כאמור לעיל, וכל שימוש
עתידי לשם מתן שירותים, לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים.
מסירת פרטים אישיים ונתונים אחרים כאמור לעיל, מהווה גם הסכמה להיכלל במאגרי מידע
של ניו דלי. ובפרט, הנך מסכים כי מאגרי המידע ישמשו את ניו דלי וכן חברות אחרות בקבוצת
ניו דלי או הקשורות עמה לפרויקטים שונים על פי שיקול דעתה של ניו דלי, לרבות דיוור
ומשלוח הודעות, בלא צורך בהסכמה נוספת כלשהי של המשתמש. ניתן לבקש בכל עת להסיר
את פרטיך ממאגרי המידע של קבוצת ניו דלי, ומהודעות הדיוור שלה.
ניו דלי תהיה רשאית, בנוסף לאמור לעיל, לעשות כל שימוש במידע (בין בעצמה ובין באמצעות
צדדים שלישיים) למטרות ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים אחרים, לצרכי כריית מידע,
לזיהוי מגמות והרגלי צריכה, וכן למטרות מסחריות ולצרכי פרסום ושיווק של ניו דלי.
הנך מסכים לכך שניו דלי רשאית להעביר את המידע שנאסף אודותיך לחברות ו/או גופים
נוספים, בישראל ו/או מחוץ לגבולות ישראל, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע
שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות הפרטיות כאמור בתקנון זה – קרי למטרות
מתן השירותים באמצעות היישומון, למטרת מתן שירותים עתידיים ו/או למטרות מסחריות,
פרסומיות ו/או שיווקיות של ניו דלי. בכל מקרה, ניו דלי לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהם,
בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרטים שתמסור עשויים להימסר לידי צד שלישי (מעבר לאמור
לעיל), ככל שניו דלי תחויב לכך בהתאם לכל דין או על ידי כל רשות או במקרה של נקיטת
הליכים משפטיים (לרבות התראות בגינם) כנגד ניו דלי או בנסיבות כמפורט בסעיף להלן. מעבר
לכך ולמפורט לעיל, יועברו פרטים שתמסור אך ורק לצרכי מתן השירותים הניתנים ביישומון
(כגון – לחברת האשראי לשם ביצוע התשלום). לידיעתך, לעיתים אנו נעשה שימוש בקבלני
משנה ו/או בנותני שירותים על מנת לשדרג את מערכת היישומון ולשפר את השירותים הניתנים
באמצעותו. כמו כן, יתכן שהמידע הנאגר כתוצאה מהשימוש ביישומון, ישמר בשרתי מידע בענן
ו/או יועבר אל מחוץ לגבולות ישראל ובכל מקרה ניו דלי תפעל בענין זה לפי החוק בישראל,
אולם אין לה אחריות אם צד אחר המעורב ביישומון יפעל בניגוד לדין. בכל מקרה, אנו עומדים
על כך, כי במקרים אלו מידע שאינו דרוש לשם ביצוע השירותים לא יועבר לקבלני המשנה
ונותני השירותים, וכן, כי כל מידע שהועבר לגורמים אלו, יושמד לאחר סיום ההתקשרות
וכאמור ניו דלי מתחייבת לפעול בהתאם לחוק הישראלי.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש בפרטיך האישיים על מנת ליצור עמך קשר בכל
הנוגע לשירות שקיבלת בסניף, לשלוח אליך הודעות שיווקיות וכן להציע לך מוצרים דומים לאלו
שרכשת בעבר או לעדכן אותך על מוצרים חדשים. הנך רשאי בכל עת לפנות לניו דלי, בהודעה
בכתב לפי הפרטים המופיעים בסעיף 8.10 להלן (או בהתאם לאמור בסעיף 8.10.2 להלן),
ולבקש להפסיק לקבל הודעות שיווקיות.
כמו כן, כאמור, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף על מנת ללמוד על
רצונותיהם והעדפותיהם של לקוחותינו.
כל המידע יישמר ויוחזק במאגר/י המידע של ניו דלי.
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א1981- ("חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש ביישומון
זכאי לעיין בעצמו או באמצעות בא כוחו שהורשה לכך בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע
שנאסף אודותיו במאגר המידע של ניו דלי (ככל שנאסף). יובהר כי אין אפשרות לעיין במידע
שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי).
משתמש ביישומון שמעוניין כי מידע בקשר אליו יימחק ממאגר המידע של ניו דלי, מוזמן לפנות
בכתב לניו דלי בכתובת הדואר האלקטרוני אשר פרטיהם מופיעים להלן.
לאחר קבלת דרישה למחיקת מידע בקשר למשתמש ביישומון, ניו דלי תמחק את המידע
ממאגריה, ותמסור על כך הודעה למבקש המידע בתוך 30 ימים. זאת בכפוף לכך, שבכל מקרה,
מידע הדרוש לניו דלי לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות, יוסיף ויישמר
על ידי ניו דלי (אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמשים ביישומון). מובהר, כי לא ניתן
להעניק שירותים ביישומון ללא מסירת מידע, ועל כן מחיקת המידע תוביל להפסקת היכולת
לקבלת שירותים באמצעות היישומון.
משתמש ביישומון שעיין במידע אודותיו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות
בכתב לניו דלי בבקשה לתקן את המידע. אם ניו דלי תסרב לבקשה, תימסר על כך הודעה
למשתמש, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות.
ניו דלי לא תמחק מידע שמחיקתו התבקשה אך ניו דלי תסבור שהוא דרוש לה לשם ביצוע
בדיקת אירוע מסוים ו/או שמחיקתו עשויה לפגוע בכל הליך חוקי. ניו דלי תמסור למבקש
תשובה מנומקת בדבר אי מחיקת המידע ו/או הקפאת הבקשה למחיקה עד להשלמת התחקיר
ו/או עד לקבלת הנחיה המאשרת המחיקה מגורם מוסמך בישראל כגדון רשות מרשויות
המדינה, בית משפט, משטרה וכיו"ב.
אבטחת מידע
איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום ואיננו
מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה (למעט לחברת אבטחת האשראי והסליקה
כאמור). אנו עושים כל מאמץ על מנת למנוע כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.
כאמור, נתוני האשראי מאובטחים בנוסף בנפרד ממערכת היישומון על ידי חברת אבטחה
ייעודית לעניין זה.
יצירת קשר
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות ביישומון, וכן לתלונות על הטיפול במידע ביישומון, ניתן לפנות
לאחראי על הגנת הפרטיות ביישומון בחברת ניו דלי, בדוא"ל [email protected] או באמצעות
שירות הלקוחות כאמור בתקנון זה.
ככל שברצונך להסיר את שמך מרשימות התפוצה ומהודעות שלנו, ניתן לעשות זאת על ידי
כניסה להגדרות היישומון בחוצץ עדכונים, ובחירת האפשרויות הרצויות לך.
שינויים במדיניות הפרטיות
כאמור, אנו רשאים לעדכן את מדיניות הפרטיות כאמור בתקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתנו
ומבלי שניו דלי תהיה מחויבת למסור על כך הודעה כלשהי. מומלץ לעיין באופן יזום, מעת לעת
בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות ולהתעדכן במידע ובשינויים.
קניין רוחני
הבעלות המלאה וכל זכויות הקניין, לרבות כל זכויות היוצרים, כל זכויות הקניין הרוחני (בין
אם רשומות ובין אם לאו, בין בישראל ובין מחוצה לה), וכל זכות אחרת ביישומון ו/או בקשר
אליו, על כל רכיביו, נתוניו ותכניו, לרבות בעיצובו, בקוד המחשב, בצילומים, בתמונות ובכל
מידע ו/או ידע אחר מכל מין וסוג שהם ביישומון ו/או בקשר אליו (להלן "הקניין של ניו דלי"),
מוקנות ותהיינה שייכות באופן בלעדי לניו דלי בלבד (או לאותם צדדים שלישיים שהתירו לניו
דלי לפרסם את המידע מושא זכויות הקניין ביישומון).
ניו דלי, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה, תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לעשות כל
שימוש בקניין של ניו דלי, כולו או חלקו, בין במישרין ובין בעקיפין, ואתה מוותר בזאת על, ולא
תהיה לך, כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, כלפי ניו דלי ו/או מי מטעמה
בקשר לקניין של ניו דלי.
בעצם כניסתך ליישומון, אתה מסכים ושב ומתחייב שלא לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשדר,
להציג, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, להעתיק, לשנות, לסלף או לפגוע במידע הכלול
ביישומון או בחלק ממנו, ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של ניו דלי לשימוש זה, וכן שלא
לעשות כל שימוש במידע ו/או בידע כאמור או בחלקים ממנו, בניגוד לאמור בדיני זכויות
היוצרים ובאמנות הבינלאומיות הנוגעות לענייני זכויות יוצרים. ניו דלי רשאית להתנות
הסכמתה בתנאים ואף לסרב להעניקה לחלוטין, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סימני המסחר המופיעים או הכלולים ביישומון, הם קניינה
הבלעדי של ניו דלי. בשום מקרה אין לעשות כל שימוש בסימנים אלו, לרבות העתקתם או
יצירת עותקים מהם לכל מטרה שהיא בלא הסכמתה הכתובה והמפורשת של ניו דלי, ובכפוף
לתנאיה (אם וככל שתינתן).
בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סימני המסחר של ניו דלי, הסימנים הרשומים על שמה וכן
כל סימן אחר המזוהה עמה ו/או השייך לה ו/או למי מן החברות בקבוצת ניו דלי (בין אם מצוין
בצדו סימון ובין אם לאו) הם קניינה הבלעדי של ניו דלי, שהשימוש מותר לניו דלי ו/או
בהרשאה כתובה ומפורשת בלבד של ניו דלי, ובכפוף לתנאיה (אם וככל שתינתן). אין בהצבת
סימניה של ניו דלי ביישומון משום הרשאה כלשהי למשתמשים ביישומון לשימוש כלשהו
בסימני המסחר כאמור ו/או לפגיעה כלשהי בזכויות הקניין על סימני המסחר ו/או על מותגיה
של ניו דלי (בכל העולם).
אין בהוראות תקנון זה ו/או בדבר כלשהו הקשור ביישומון, לרבות השימוש בו, כדי להוות
העברה ו/או מתן זכויות כלשהן (ואף לא במשתמע) בנוגע לזכויות קניין, לרבות זכויות קניין
רוחני, בחלק כלשהו ביישומון, ובכלל זה אין באמור כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן
כאמור בהתייחס לקניין של ניו דלי, או באיזה רכיב מרכיביו, פרט – אך ורק – לרישיון המוגבל
בהתאם לאמור בסעיף 2 לתקנון זה.
בשום מקרה, אין לעשות כל שימוש בסימני מסחר שביישומון אלא בהסכמה מפורשת, בכתב
ומראש של ניו דלי ושל בעלי הסימן (ובכפוף לתנאי כל הסכמה כאמור, אם וככל שתינתן).
תוכן של גורמים שלישיים
חלק מהתוכן והחומרים הזמינים ביישומון עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. כל
הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים ביישומון שמקורם
בצדדים שלישיים שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם, ואינם בהכרח מייצגים את עמדות ניו
דלי. ניו דלי אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי, ואינה עורכת ו/או
מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם, אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום
אחד.
יתר על כן, ככל שהיישומון מכיל או יכיל קישורים לאתרים חיצוניים, ניו דלי אינה שולטת
בזמינותם ותכנם של קישורים אלו ו/או בכל מה שמפורסם בהם. כל שאלה או השגה או בעיה
בכל עניין הנוגע לקישורים אלו יש לברר במישרין מול הגורם המפרסם.
עצם מתן הקישור נעשה אך ורק כשירות לנוחותך, ואין לניו דלי כל אחריות לתקינות או לתוכנם
של קישורים אלו (או למידע או הנתונים הכלולים בהם).
ניו דלי לא תהיה אחראית לכל קישור ו/או לכל אתר חיצוני ו/או למידע ו/או לנתונים הכלולים
בהם ו/או לתכנים המסופקים במסגרתם ו/או על ידי מפעיליהם, ובכלל זה ניו דלי לא תהיה
אחראית לכל נזק ו/או אובדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בכל קישור או אתר חיצוני או
המידע או הנתונים הכלולים בהם או התכנים המסופקים במסגרתם או על ידי מפעיליהם
כאמור, לרבות לא בקשר לטעויות במידע, עיכובים, פגמים ו/או השמטות העלולות להיות בהם.
כאמור, ניו דלי אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל
אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.
מידע תזונתי
בלי לגרוע מהאמור בפרק 10 לעיל, נדגיש עוד בכל הנוגע למידע תזונתי, כמפורט להלן:
התכנים ביישומון בעלי תוכן תזונתי, נועדו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. האמור
ביישומון אינו בא במקום כל יעוץ רפואי או דיאטטי, ויש לפנות לבעל מקצוע מתאים על מנת
לקבל יעוץ שכזה. לפיכך אין לראות באמור ביישומון משום כל המלצה רפואית או דיאטטית. כל
הסתמכות על המידע נעשית על אחריות המשתמש בלבד.
לא כל מוצר דיאטטי מתאים לבעלי צרכים ייחודיים, כגון, למשל, חולי סכרת. לפיכך, יש לבחון
את מרכיבי המוצר בהתאם להמלצות היועץ הרפואי והמקצועי האישי שלך.
יש להתייחס לכל מוצרינו כאילו עשויים להיות בהם חומרים אלרגניים, שכן מוצרינו אינם
מיוצרים בסביבה הנקייה מחומרים אלרגניים. מוצרינו עשויים להכיל אלרגנים ממינים שונים,
לרבות ביצים, דגים, אגוזים ממינים שונים, בוטנים, חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת שועל, סויה
ושומשום.
גלוטן: כל מוצרי ניו דלי מיוצרים בסביבת גלוטן כולל מוצרים ללא גלוטן. צריכת מוצרים אלו
הינה באחריות הלקוח בלבד.
כל המוצרים הינם בשריים ו/או בחזקת בשריים לצרכים הלכתיים.
מוצרים טבעוניים ו/או צמחוניים הינם נטולי מזון מן החי אך ייתכן ויבושלו ביחד עם מוצרים
הכוללים מוצרים מן החי.
בכל מקרה, ועל אף שאנו גאים בעובדי הסניפים ובהכשרתם, הם אינם מקור למידע רפואי,
דיאטטי או אלרגני כלשהו.
חלק ממוצרינו עלולים להכיל אגוזים, שקדים ו/או בוטנים ממינים שונים, ומומלץ למנוע
מילדים עד גיל 5 לצרוך אותם. לקוח שקונה עבור פעוט יהיה אחראי לאופן הגשת המזון בצורה
בטוחה ובגודל המתאים בהתאם לעניין.
שינויים במוצרים, בהרכבם ו/או בתכולתם יכולים להיעשות ללא הודעה מוקדמת. ניו דלי
תעשה כל מאמץ, על מנת להביא כל עדכון בפועל לידי ביטוי ביישומון בהקדם האפשרי.
מובהר כי בכל מקרה, בשל גודלן המשתנה של המנות, האפייה, ההכנה וההגשה האישית,
תתכן סטייה של עד 20% בכל המידע והנתונים המוצגים ביישומון. במנות המכילות ביצים
תיתכן שונות בכולסטרול בהתאם לתכולתו בביצה. כמובן שגם הוספת רטבים שונים משנה את
הערך התזונתי של המוצר הסופי שהוזמן.
מרבית מוצרינו מיוצרים מחומרים טריים שזמינותם וערכם התזונתי משתנה בהתאם לתנאי מזג
האוויר ועונות השנה. כמו כן, אנו שוקדים כל העת על פיתוח מוצרינו ושיפורם, לרבות החלפת
מרכיבים וספקים של מרכיבים. בנוסף, מוצרים אלו יוכנו ביד אדם לאחר ההזמנה. מסיבות
אלו, הערכים התזונתיים והמשקלים של מוצרינו המפורסמים ביישומון הינם ערכים מייצגים
בלבד, ובכלל זה יכולה להיות סטייה (הן במשקל והן בערכים התזונתיים) בין המפורסם
ביישומון לבין המוצרים בפועל.
אחריות
אחריות כללית בגין פעילות ביישומון
היישומון מועמד לרשותך במצבו כפי שהוא ("IS AS ("וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג
שהוא. ניו דלי אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא בכל אחריות בכל הנוגע ליישומון.
ניו דלי עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של היישומון, אך לא מתחייבת שהיישומון יהיה
נגיש, ללא כל הפרעה או נטול כל פגם ותקלה או כל גורם מזיק אחר. ניו דלי לא תהיה אחראית
לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.
ניו דלי תעשה מאמץ, אולם אינה יכולה להתחייב, כי השרתים שעליהם ימצא היישומון יהיו
נקיים בכל עת מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר.
לתשומת לבך, השימוש ביישומון ו/או באתרים או ביישומים הקשורים בו, עלול לחשוף אותך
לסכנות הכרוכות בשימוש ביישומונים ו/או בגלישה באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב,
וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.
ניו דלי אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש ביישומון ו/או תוצאותיו של שימוש
זה, לרבות אספקה וזמני אספקה ו/או בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל
עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים
לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אובדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או
בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על היישומון ו/או כל חלק ממנו. הנך מותר בזאת על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם היישומון (לרבות בקשר עם
השימוש בו), אספקתו ו/או אי אספקתו ו/או הפעלתו ו/או אי פעילותו התקינה ו/או כל נזק
אשר נגרם ו/או ייגרם לך כתוצאה מהשימוש בו. התחייבותך זו הינה בלתי חוזרת ולא תוכל
לחזור בך מויתור זה בכל מקרה שהוא.
בשום מקרה, ניו דלי והגורמים הקשורים אליה (לרבות שותפים, נושאי משרה, דירקטורים,
מנהלים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, זכיינים, קבלני משנה, נותני שירותים, ספקים וכל מי
שפועל מטעם אלו ו/או בשמם) לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל אחר, בכל עילה שהיא,
ובגין כל נזק שהוא, הנובעים ו/או הקשורים, בכל דרך שהיא, ביישומון ו/או בהיעדר יישומון,
לרבות בכל הקשור לשימושך בו ו/או הסתמכותך עליו, וזאת אף אם ניו דלי ידעה או היתה
יכולה לדעת על האפשרות שיגרמו נזקים כאמור. ככל שלמרות האמור לעיל תמצא ניו דלי
אחראית, התרופה הממצה והבלעדית שלה תהיה זכאי היא ביצוע מתוקן של ההזמנה
ביישומון, וניו דלי לא תהיה אחראית למתן תרופות נוספות מעבר לכך ועל כן הינך מוות ר
מראש על כל דרישה מעבר לתרופה הנ"ל.
ניו דלי לא תהיה אחראית לכל נזק לרכוש שלך או של כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש
ביישומון, לרבות השפעת תכנים על משתמש כלשהו ו/או צד שלישי כלשהו ו/או השפעת
היישומון על התוכנה, החומרה ו/או ציוד הקצה שבו נעשה שימוש.
העדר אחריות על פעילות בלתי חוקית
בלי לגרוע מכלליות האמור, ניו דלי לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי
משתמשים ביישומון במהלך השימוש בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
משתמש שיעשה שימוש ביישומון בניגוד לתנאי תקנון זה או בניגוד להוראות הדין ישא לבדו
באחריות למעשיו, לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לניו דלי ו/או לכל צד שלישי אחר.
בלי לפגוע בכל זכות או סעד אחרים או נוספים של ניו דלי, ובעצם כניסתך ליישומון, הרי שאתה
מסכים לכך באופן מפורש, כי אם ניו דלי תחשוש מכל סיבה שהיא, כי הנך פועל ביישומון
בניגוד להוראות תקנון זה או להוראות כל דין, תהיה ניו דלי רשאית להתחקות אחר השימוש
שאתה עושה, להעביר את המידע לידיעת צדדים שלישיים ולנקוט את כל הצעדים שניו דלי
תמצא לנכון כדי למנוע את הישנות הפעילות המפרה ולהפסקתה, וכן כדי להגן על קניינה של
ניו דלי, על המוניטין שלה ועל זכויותיה.
ניו דלי תהיה רשאית להפסיק לאלתר את השימוש של משתמשים הפועלים ביישומון בניגוד
לכללים האמורים בתקנון זה או בהוראות כל דין, וזאת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת שהיא.
אין בהפסקת השימוש משום הפסקת אחריות המשתמש לפעולותיו, ואין באי הפסקת השימוש
משום הסכמה לפעולות כאמור. בנוסף, הפרת הכללים עלולה להביא לנקיטת הליכים
משפטיים כנגד הגורם המפר, בין על ידי ניו דלי ובין על ידי כל גורם אחר (לרבות כל רשות
מוסמכת).
העדר האחריות של ניו דלי, משמעו פטור מלא מכל אחריות לנזק, ישיר או עקיף, למשתמש
ו/או לכל צד ג'. פטור מלא מאחריות כלפי ניו דלי יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת,
חברה קשורה, שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, מנהלים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים,
זכיינים, קבלני משנה, נותני שירותים, ספקים וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם, הכל בין
אם צוין הדבר מפורשות בתקנון זה ובין אם לאו, בין אם מדובר בניו דלי עצמה ובין אם מדובר
ביישויות משפטיות אחרות הקשורות אליה בכל דרך שהיא
תרופות
בגין הפרת הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה).
בלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות או נוספות על-פי כל דין ו/או תנאי תקנון זה, ניו דלי
שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת שבה
תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך ליישומון ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו
שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי
תקנון זה.
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של ניו דלי להפנות כל עניין הנוגע לתנאי תקנון זה ו/או היישומון
להכרעת כל ערכאה מוסמכת, בכל עת ועל פי שיקול דעתה.
פיצוי ושיפוי
הנך מתחייב לפצות ולשפות את ניו דלי וכל מי מטעמה (לרבות שותפים, נושאי משרה,
דירקטורים, מנהלים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, זכיינים, קבלני משנה, נותני שירותים,
ספקים וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם, וכן לרבות הסניפים המשתתפים ביישומון,
לרבות זכייני ועובדי הסניפים האמורים), בגין כל נזק, אובדן, הוצאה, עלויות, תביעות ופיצויים
(כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת
הקשורה בהתדיינות משפטית) הקשורים באופן כלשהו עם שימושך ביישומון ו/או הנובעים מכך
ו/או הקשורים לכל הפרה של תנאי תקנון זה על-ידיך ו/או הנובעים מכך.
הוראות תקנון זה לטובת חברות קבוצת ניו דלי ו/או כל גוף קשור או מסונף לניו דלי ו/ו כל גורם
אחר מטעמה של ניו דלי (לרבות שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, מנהלים, עובדים, בעלי
מניות, סוכנים, קבלני משנה, נותני שירותים, ספקים וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם, וכן
לרבות הסניפים המשתתפים ביישומון, וכן זכייני הסניפים המשתתפים ועובדיהם, בין אם
מדובר ביחידי הזכיין ובין אם מדובר בתאגיד הזכיין, מהוות הוראה לטובת צד ג' בהתייחס לכל
הגורמים האמורים.
כללי
סמכויות שיפוט והדין החל: בכל סכסוך יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט לכל עניין
הנוגע לשימוש ביישומון ו/או לתקנון זה יהא בבתי המשפט המוסמכים על פי דין בירושלים
בלבד.
אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת שחלק כלשהו מתנאי התקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה,
לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפם של יתר תנאי התקנון, וחלף אותו חלק שנקבע שאינו תקף או
שאינו בר אכיפה תבואנה הוראות תקפות ואכיפות הקרובות בתוכנן, מטרתן ותוצאותיהן ככל
האפשר לחלק שלגביו נקבע כאמור.
ניו דלי רשאית לשנות את תנאי התקנון, לעדכנם, לערכם, לתקנם ואף להחליפם כליל, בכל
דרך, לפי שיקול דעתה מעת לעת, ובלי שתהיה מחויבת למסור על כך הודעה כלשהי. כל שינוי
יכנס לתוקפו באופן מיידי, ויוטמע כחלק מתנאי התקנון.
תקנון זה ממצה את מערכת היחסים בין ניו דלי לבין המשתמשים ביישומון, ואין בעצם תשדורת
המידע באמצעות היישומון משום יצירת כל קשר בין המשתמש לבין ניו דלי אשר חורגים מעבר
לאלה המפורטים במפורש בתקנון זה.
תקנון זה, והתנאים שבו, הם ממצים, ועל כן הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין
ניו דלי בכל נושא הנוגע ליישומון, לרבות לשימושך בו ו/או למתן שירותים באמצעותו.
שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה, שיהוי ו/או עיכוב מצידה של ניו דלי בהפעלת זכות
מזכויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין לא יחשבו לוויתור על זכות כלשהי ו/או כהסכמה
לאיזו הפרה שהיא או לשינוי של תנאי כלשהו מן התנאים האמורים בתקנון זה.
למעט ופרט לאמור במפורש בסעיף 14.2 לעיל, תקנון זה אינו מהווה הסכם לטובת צד ג'
כלשהו.
ניו דלי רשאית, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר כל זכות מזכויותיה (ו/או כל
חובה מחובותיה, ככל שקיימות), בשלמות או באופן חלקי, לכל צד שלישי אחר, ובלא צורך
באישור כלשהו ממך, ובלי שתהיה חייבת לפרסם את הדבר בכל דרך שהיא, וזאת בכפוף
לשמירה על זכויותיך (ככל שקיימות) כפי שהיו עובר להעברה כאמור.
תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת לפי שיקול דעתה של ניו דלי.
בכל שאלה שתתעורר בכל הנוגע ליישומון, ניתן ליצור עימנו קשר בדוא"ל:
[email protected]
כל משתמש ביישומון מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מניו דלי ו/או מגורמים הקשורים אליה,
לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה הוזנה על ידי
המשתמש במסגרת השימוש ביישומון.

להזכירך – שימוש ביישומון מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לתנאי השימוש ולהוראות
הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות שלך לפעול בהתאם.
אנחנו מקווים שתהנו מחווית השימוש ביישומון שלנו.
בתיאבון, צוות ניו דלי.